logo mini https://strefarozwoju.org.pl
 1. Niniejszy dokument /dalej: Regulamin/ określa zasady świadczenia usług psychologicznych przez Ośrodek Psychoterapii Strefa Rozwoju Karolina Kapias-Gryczon, nip 6422862276.
 2. Usługi świadczone są przez specjalistę, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz stosowne szkolenie w zakresie psychoterapii /dalej: Psychoterapeuta/.
 3. Usługi świadczone są w formie stacjonarnej w gabinecie oraz online za pośrednictwem aplikacji Skype, Whatsapp, Zoom lub Google Meet.
 4. Usługi obejmują m.in. diagnostykę, konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię. Usługi przeprowadzane są na zlecenie Klienta, a ich indywidualny zakres Psychoterapeuta ustala z Klientem /dalej: Terapia oraz Terapia online/.
 5. Z Usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych /dalej: Klient/. Możliwość korzystania z Usług przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego). Ilekroć w dalszej części Regulaminu mowa jest o Kliencie, w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych rozumie się przez to przedstawiciela ustawowego.
 6. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania podopiecznego z gabinetu oraz na każde żądanie Psychoterapeuty kontaktu z nim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług (w szczególności przekazywania informacji o stanie zdrowia, przebiegu terapii, realizacji zaleceń).
 7. Psychoterapeuta może zlecić dodatkowe konsultacje u innego specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy oraz zapewnienia jak najlepszych efektów Terapii, a Klient zobowiązany jest do ich realizacji.
 8. W przypadku podejrzenia istnienia zagrożenia zdrowia lub życia Klienta albo osób z jego otoczenia Psychoterapeuta ma prawo powiadomić wskazane przez Klienta osoby i/lub stosowne służby.
 9. Usługi mają charakter odpłatny. Ceny Usług określone są w Cenniku.
 10. Płatności za Terapię należy dokonać gotówką lub blikiem każdorazowo po wizycie. Płatności za Terapię online oraz Terapię par jak też Terapię Rodzinną należy dokonać w formie przedpłaty na konto minimum 24h przed umówioną wizytą oraz przesłać potwierdzenie na adres e-mail.
 11. Na wizytę można umówić się przez stronę internetową, e-mailem, przez profil na mediach społecznościowych lub telefonicznie. Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu. Ilość i częstotliwość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Klienta.
 12. Na wszystkie sesje online, terapię par oraz terapię rodzin w naszym Ośrodku obowiązuje przedpłata, która powinna być uiszczona przez sesją. Wszystkie dane otrzymają Państwo po umówieniu wizyty.  
 13. Klient ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty, najpóźniej 24h przed wizytą. Brak informacji dla Psychoterapeuty o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty, a także przekazanie tej informacji po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje koniecznością wniesienia przez Klienta pełnej opłaty.
 14. Wizyta trwa 50 minut. W miarę możliwości Psychoterapeuty istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania wizyty. Koszt wydłużenia czasu trwania wizyty określa Cennik.
 15. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na wizyty. W przypadku spóźnienia czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia. 
 16. Z ważnych powodów Psychoterapeuta ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty. Psychoterapeuta niezwłocznie poinformuje Klienta o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty oraz uzgodni nowy termin wizyty.
 17. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Usług. Klient zobowiązany jest poinformować o tym Psychoterapeutę.
 18. Psychoterapeuta ma prawo w dowolnym momencie, z ważnych powodów, zrezygnować ze świadczenia Usług, w szczególności gdy: Klient nie ma możliwości pokrycia kosztów Terapii, problem Klienta wykracza poza zakres Usług, Psychoterapeuta nie ma możliwości zapewnienia prawidłowej relacji terapeutycznej.
 19. Opinie i zaświadczenia wydawane są na wniosek Klienta. Opinie i zaświadczenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Należy jednak poinformować o chęci uzyskania opinii niezwłocznie. Koszt opinii to 100 zł.
 20. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian Regulaminu oraz Cennika.
 21. Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia akceptacji Regulaminu. Brak pisemnej akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usług.